DICOTYLEDON 雙子葉植物 > COLUMELLIACEAE 彎葯樹科


枸骨黃屬 Desfontainia
Top ↑

彎藥樹屬 Columellia
Top ↑